Условия за участие

ОБЩИ УСЛОВИЯ – ПРОГРАМА PARK CENTER LOYALTY CLUB

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Настоящите Общи условия уреждат достъпа, използването и начина на функциониране на Програмата за лоялност на Парк Център София – Park Center Loyalty Club („Програмата“), достъпна посредством интернет страницата www.parkcenter.bg. МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРЕДИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОГРАМАТА.
 2. Достъпът до и използването на Програмата представлява съгласие и пълно приемане на настоящите Общи условия от Ваша страна. В случай че не приемате настоящите Общи условия, следва да не осъществявате достъп до или да използвате Програмата.
 3. Парк Център София има право да изменя настоящите Общи условия като измененията в настоящите Общи условия влизат в сила от датата на публикацията им в www.parkcenter.bg. Осъществяването на достъп до или използването на Програмата след публикацията на измененията на Общите условия се приема за съгласие и приемане на реализираните изменения.
 4. В случай че някоя разпоредба от настоящите Общи условия е нищожна или недействителна, ще се счита за неписана, като нищожността или недействителността на отделна разпоредба не повлича нищожността или невалидността на настоящите Общи условия.
 5. Настоящите Общи условия съставляват пълните правила, уреждащи използването и начина на функциониране на Програмата и участието на потребителите и участниците в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.
 6. Настоящите Общи условия влизат в сила на 15.11.2019 г. и важат за целия период на Програмата.
 7. Организатор на Програмата е „АУРИГА“ ЕАД, ЕИК 175043365, собственик на Търговски и развлекателен комплекс Парк Център София (Park Center Sofia), със седалище и адрес на управление гр. София 1463, бул. „Арсеналски“ № 2, представлявано от изпълнителните директори Филип Уелш и Боряна Стоянова.

 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

 1. Нямате право да: (а) премахвате каквито и да е знаци или информация за наличие на авторски права, права на индустриална собственост или права на собственост, които се използват в Програмата; (б) възпроизвеждате, изменяте, създавате производни произведения на базата на, разпространявате, лицензирате, отдавате под наем, продавате, препродавате, прехвърляте, да показвате публично, излъчвате, предавате, стриймвате или по друг начин да използвате Програмата, освен ако изрично не сте получили разрешение от Парк Център София; (в) да декомпилирате, проучвате начина на създаване или разделяте на отделните части Програмата; (г) да затруднявате по какъвто и да е начин функционалността и работата на Програмата; или (д) да осъществявате опити за непозволен достъп до или да увредите Програмата или свързани с нея системи и мрежи.

 

УЧАСТНИЦИ И ПОТРЕБИТЕЛИ В ПРОГРАМАТА

 1. Участник в Програмата е всеки наемател в Парк Център София, който е заявил желание за участие в който и да е период от Програмата и е дал съгласие на витрината му да бъде поставен специален стикер, с който се обозначава участието му в Програма и е посочил какви и колко на брой отстъпки и/или промоции ще предостави на Потребителите в съответния период. Всички участници в програмата приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите Общи условия.
 2. Потребител е всяко физическо лице, което се е регистрирало за участие в Програмата.

 

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ НА ПРОГРАМАТА

 1. Програмата стартира на 15.11.2019 г. и ще е активна в различни периоди на действие, всеки от които ще се обявява предварително от Организатора на страницата на Програмата.
 2. 12. Програмата е изградена върху дигитална платформа, като на специални дигитални тотеми са монтирани стикери с QR код и NFC таг, които водят до информация за конкретни параметри.
 3. Потребител е всяко физическо лице, което се е регистрирало за участие в Програмата. С регистрацията си Потребителят приема да спазва условията и разпоредбите на настоящите Общи условия. В случай че Потребител на Програмата е лице, ненавършило пълнолетие, съгласието на родител/попечител/настойник е абсолютна предпоставка за участие в Програмата.
 4. Регистрацията се извършва еднократно, като при всяко сканиране на горепосочените кодове за Потребителя се отключва отстъпка за даден обект с уникален номер. Времето на валидност на отстъпката, както и конкретните и параметри се подават към Потребителя при сканиране на кодовете. След изтичане на определеното време отстъпката става невалидна.
 5. До касите на всеки един от Участниците в Програмата обекти е разположена визия с вграден QR код и NFC таг.
 6. Всяко сканиране дава точки, които се трупат в акаунта на Потребителя, като в края на всеки месец от периода на действие на Програмата тримата Потребители натрупали най-много точки получават награди, които ще бъдат предварително обявени на страницата на програмата. Организаторът не е длъжен да води кореспонденции и да обсъжда непечеливши претенции в тази връзка.
 7. От отстъпките в Програмата не могат да се възползват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора или за който и да е от Участниците, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).
 8. Организаторът не носи отговорност за грешки и/или недостатъци на Програмата, както и за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при работата на Програмата като цяло, поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

 

СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

 1. Аурига ЕАД не носи отговорност и не предоставя гаранции за предоставянето на услугите и отстъпките от Участниците в Програмата. Всеки от участниците в програмата се задължава да изпълнява точно и в срок предоставените промоции и отстъпки, като в случай на несъответствие носи отговорност съгласно Закона за защита на потребителите.

 

ДОСТЪП ДО ПРОГРАМАТА

 1. Парк Център София не носи отговорност и не гарантира, че кодовете ще бъдат успешно сканирани от личните устройства на Потребителите, които използват специфичен хардуер. Освен това работата и функционирането на Програмата могат да бъдат затруднени или забавени поради използваната интернет връзка или електронно средство от Потребителя.

 

ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ

 1. Парк Център София (Аурига ЕАД, ЕИК 175043365), служителите му, представители, управители и контрагенти не носят отговорност, и Вие дължите обезщетение за всички пропуснати ползи, щети, разходи (включително адвокатски разноски), както и каквито и да е вреди, произтичащи от или във връзка с (а) извършено нарушение от Ваша страна на настоящите Общи условия; (б) извършено нарушение от Ваша страна на права на трети лица, включително права на интелектуална собственост.

 

ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 1. За целите на настоящия раздел терминът „Съдържание“ ще има следното значение:

Каквото и да е съдържание в Програмата, включително, без изброяването да е изчерпателни, лого, икони, търговски марки, текстове, графичен текст, графики, фотографски изображения, снимки, звуци, илюстрации, музика, мнения, забележки, коментари, произведения на изкуството, връзки, въпроси, предложения, информация или други материали, включително материали, информация или рекламни съобщения, предоставени от трети страни.

Аурига не носи отговорност за извършени нарушения на права на интелектуална собственост чрез Съдържанието, предоставено от трети лица.

 

НИЩОЖНОСТ НА НЯКОИ ОТ РАЗПОРЕДБИТЕ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 1. В случай че някоя разпоредба от настоящите Общи условия е нищожна или недействителна, ще се счита за неписана, като нищожността или недействителността на отделна разпоредба не повлича нищожността или невалидността на настоящите Общи условия.

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 1. Настоящите Общи условия са регулират и тълкуват в съответствие с приложимото българско право.
 2. Всички спорове между Организаторът и участниците, както и Организаторът и потребителите, възникнали във връзка с Програмата като цяло, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните държавни органи.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Регистрацията и участието в Програмата е доброволно. С регистрацията си всеки Потребител декларира и се съгласява личните му данни да бъдат обработвани за целите на Програмата, като Организаторът ясно обозначава доброволния характер на предоставяне на данните. Съгласието за съхраняване и обработване на личните данни на лица, ненавършили 18 години се дава от техните родители/законни представители.
 2. Организаторът декларира, че няма да предоставя данните на трети лица, освен за целите на Програмата или в случаите, когато това е предвидено в закон. Всеки Потребител има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработването на личните му данни, с което се преустановява и участието му в Програмата.
 3. Предоставените лични данни, в случай, че такива са били събирани в периода на действие на Програмата, ще бъдат изтрити в едномесечен срок от края на Програмата.
 4. Всеки Потребител има право на достъп до обработваните от Организатора негови лични данни и право да поиска от Организатора заличаване, коригиране или блокиране на данните, като отправи писмено заявление до него на адреса на управление, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно.
© [_date] DisplayBeam